10th Toshiko Award Exhibition

2007

 Shunsaku Hishikari