22nd Taro Award Exhibition

2020/9/9〜2020/9/27

kanon:Kazuhiko Hiwa+Shiyoko Hiwa / Kazuhiko Hiwa