TARO賞

The 20th Taro Okamoto Award for Contemporary Art

The 20th Taro Okamoto award for Contemporary Art
26 artists were selected from 499 entries.
Yamamoto Naoki won the TARO Award.
Ihara Koro won the Toshiko Award.

ABEYUKA

IGUCHI Yusuke

ISHINO Heishiro

INABA Torai

INOUE Yuki

IHARA Koro

EBATA Ayako

OKANO Ricca

OKUMURA Shoichi

KATO Masashi

KAWAKAMI Sachiko

KUDOU Chihiro

KUROKI Shigeo

GOTO Takuro

Scott Allen

SUZUKI Shingo

TERUYA Miyu

DOKUYAMA Bontaro

TOMITA Miho

narco

FUKUSHIMA Kohei

FUKUMOTO Ayumi

MYU Mikki

YAMADA Hiroyuki

YAMAMOTO Naoki

YUASA Ebosi

 

 

 

 

 

 

 

 

ABEYUKA

IGUCHI Yusuke

ISHINO Heishiro

INABA Torai

INOUE Yuki

IHARA Koro

EBATA Ayako

OKANO Ricca

OKUMURA Shoichi

KATO Masashi

KAWAKAMI Sachiko

KUDOU Chihiro

KUROKI Shigeo

GOTO Takuro

Scott Allen

SUZUKI Shingo

TERUYA Miyu

DOKUYAMA Bontaro

TOMITA Miho

narco

FUKUSHIMA Kohei

FUKUMOTO Ayumi

MYU Mikki

YAMADA Hiroyuki

YAMAMOTO Naoki

YUASA Ebosi

 

 

 

 

 

 

 

 

  • The List of Winners