Upcomming / Current Taro Okamoto Award exhibition

Upcomming / Current Taro Okamoto Award exhibition

Taro Okamoto Award exhibition is not held at this time.

Past Taro Okamoto Award exhibition

25th Taro Award Exhibition

2023/6/21〜2023/7/9

「Don't Be Beautiful」/Reika Yoshimoto

explore

25th Toshiko Award Exhibition

2023/5/31〜2023/6/19

「Prognosticator "shinpo to chowa"」/Shinji Mitsuzuka

explore

24th Taro Award Exhibition

2022/6/29〜2022/7/18

「今日の神話」/Chifu Onishi

explore

24th Toshiko Award Exhibition

2022/6/8〜2022/6/27

「根っこだ、伸びろ!」/ Morison Kobayashi

explore

23rd Taro Award Exhibition

2020/6/23〜2020/7/11

「二人展」/ Akihito Nonowe

explore

22nd Taro Award Exhibition

2020/9/9〜2020/9/27

kanon:Kazuhiko Hiwa+Shiyoko Hiwa / Kazuhiko Hiwa

explore

21st Taro Award Exhibition

2019/06/05〜2019/06/23

「生きる」/ SAIAKUNANACHAN

explore

21st Toshiko Award Exhibition

2019/02/06〜2019/02/24

「太郎は戦場へ行った」/ Kanji Yumisashi

explore

20th Taro Award Exhibition

2018/06/13〜2018/07/02

Corpse reviver Taro ver. / Naoki Yamamoto

explore
1 2 3