TARO賞

The 23rd Taro Okamoto Award for Contemporary Art

23 artists were selected from 452 entries.
Nonowe Akihito won the TARO Award.
Nemoto Yuko won the Toshiko Award.

ASAKAWA Masaki

INOUE Nao

OISHI Sayaka

OKODA Mayuko

KATSURA Noriko

KOJIMA Aki

SASADA Shinpei

SATO Keiichi

SAWAI Shohei

SON-TAK’z

TAKASHIMA Ryozo

NEMOTO Yuko

NONOWE Akihito

HARUTA Misaki

FUJITA Yoshiko

FUJIWARA Kazuya

HONNOH Genta

MATSUFUJI Koichi

MARUYAMA Kyohei

MITOBE Haruna

MURAKAMI Tsutomu

MURATA Yuki

MORI Takayuki

ASAKAWA Masaki

INOUE Nao

OISHI Sayaka

OKODA Mayuko

KATSURA Noriko

KOJIMA Aki

SASADA Shinpei

SATO Keiichi

SAWAI Shohei

SON-TAK’z

TAKASHIMA Ryozo

NEMOTO Yuko

NONOWE Akihito

HARUTA Misaki

FUJITA Yoshiko

FUJIWARA Kazuya

HONNOH Genta

MATSUFUJI Koichi

MARUYAMA Kyohei

MITOBE Haruna

MURAKAMI Tsutomu

MURATA Yuki

MORI Takayuki

  • The List of Winners