TARO賞

The 24th (FY2020) Taro Okamoto Award

The 24th Taro Okamoto Award for Contemporary Art
24 artists were selected from 616 entries.
Onishi Chifu won the TARO Award.
Morison Kobayashi won the Toshiko Award.

AZUMA Koichiro

AYUMI ADACHI

UETAKE Yujiro

USHIO Atsushi

YUAN Fangzhou

OTA Kotono

ONISHI Chifu

ONO Tamaki

KAERU Kawaruko

KATO Ryu

KANEKO Tomoki

KUROKI Shigeo

SATO Kumiko

XU Ning

SONOBE Eeko

TOJINBARA Nozomi

NAGASAWA Takahiro

NISHINO Sohei

HARADA Aiko

FUJITA Tomoichi

KARUTA

MINAMI Ryohei

MORISON Kobayashi

YAMAZAKI Ryota

AZUMA Koichiro

AYUMI ADACHI

UETAKE Yujiro

USHIO Atsushi

YUAN Fangzhou

OTA Kotono

ONISHI Chifu

ONO Tamaki

KAERU Kawaruko

KATO Ryu

KANEKO Tomoki

KUROKI Shigeo

SATO Kumiko

XU Ning

SONOBE Eeko

TOJINBARA Nozomi

NAGASAWA Takahiro

NISHINO Sohei

HARADA Aiko

FUJITA Tomoichi

KARUTA

MINAMI Ryohei

MORISON Kobayashi

YAMAZAKI Ryota

  • The List of Winners