TARO賞

The 26th (FY2022) Taro Okamoto Award

The 26th Taro Okamoto Award for Contemporary Art
23 artists were selected from 595 entries.
4 artists won the special award.

ADACHI Atsushi
IKEDA Hanae
USHIO Atsushi
OOZU Daisaku
OKUNO Hiroshi
KARABAKOJIRO
KAWAKAMI Kazuhiko
KAWABATA Kenta
SAWAI Shohei
SHIBATA Hideaki
SEKIMOTO Koji
TAKATA Tetsuo
CHIHARA Mami
TSUZUKI Takahiro
NAGASAWA Takahiro
NISHI Joan
NISHINO Haruka
HIRAMUKAI Koichi
Hexagon artist®
MIYAMOTO Yoshimi
YAMADA Ai
YAMADA Yu Anthony
lemoco-layco

ADACHI Atsushi
IKEDA Hanae
USHIO Atsushi
OOZU Daisaku
OKUNO Hiroshi
KARABAKOJIRO
KAWAKAMI Kazuhiko
KAWABATA Kenta
SAWAI Shohei
SHIBATA Hideaki
SEKIMOTO Koji
TAKATA Tetsuo
CHIHARA Mami
TSUZUKI Takahiro
NAGASAWA Takahiro
NISHI Joan
NISHINO Haruka
HIRAMUKAI Koichi
Hexagon artist®
MIYAMOTO Yoshimi
YAMADA Ai
YAMADA Yu Anthony
lemoco-layco

  • The List of Winners