TARO賞

The 4th Taro Okamoto Award for Contemporary Art

The 4th Taro Okamoto Award for Contemporary Art
17 artists were selected from 513 entries. YAMAGUCHI Akira and KAIHATSU Yoshiaki won the Outstanding performance award.

Kaihatsu Yoshiaki

Yamaguchi Akira

Kyoda Atsuko

Araki Tamana
Ikejima Hiroshi
Sakai Susumu
Sasai Fumie
Sugiyama Kenji
Setsu・Suzuki
Takubo Mashu

Tashima Hirotsune

Nakamura Maki

Nishio Yasuyuki

Hidaka Shinji
Mizuno Ryo
Yamamoto Maki
Watanabe Godai

Kaihatsu Yoshiaki

Yamaguchi Akira

Kyoda Atsuko

Araki Tamana
Ikejima Hiroshi
Sakai Susumu
Sasai Fumie
Sugiyama Kenji
Setsu・Suzuki
Takubo Mashu

Tashima Hirotsune

Nakamura Maki

Nishio Yasuyuki

Hidaka Shinji
Mizuno Ryo
Yamamoto Maki
Watanabe Godai

  • The List of Winners